منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

جلسه سوم : آرام باش و به او بسپار

در این درس نوجوانان می آموزند که ، دعا کردن یعنی سپردن نتیجه به خدا همچنین یاد خواهند گرفت در هر شرایطی از زندگی آرام باشند و همه چیز را به خدا بسپارند.

مجموعه‌های قبلی