منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

محبت رفتار ناشایسته ندارد

بیاموزیم که احترام و ادب یکی از خصوصیات محبت آگاپه است. رفتار و گفتار ما می‌تواند بیانگر عمق محبت ما باشد. احترام واقعی باید از قلب پر از محبت سرچشمه بگیرد. احترام می‌تواند از روی ترس و یا اجبار هم باشد. اما زمانی احترام و ادب تأثیرگذار است که با محبت همراه باشد. احترام کتاب مقدسی وابسته به رفتار و جایگاه شخصیت مخاطب  ندارد. بلکه ریشه در محبت حقیقی دارد.

مجموعه‌های قبلی