منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

کلیسا،بدن عیسی

در این درس خواهیم آموخت که یکی از راههای وقت گذاشتن با عیسی، حضور در کلیسا و مشارکت با بدن مسیح است. همچنین به اهمیت مشارکت در کلیسا در برقراری ارتباط نزدیکتر با عیسی پی خواهیم برد و برای مشارکت در کلیسا مشتاقتر خواهیم شد.

مجموعه‌های قبلی