منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

جلسه سوم : زمان برای عميقتر شدن

نوجوانان در این درس خواهند آموخت که برای پیمودن مسیر شاگردی ، نیاز هست که در رابطه شان با عیسی عمیقتر شوند.

مجموعه‌های قبلی