منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

جلسه چهارم :مدیریت روحانی

در این درس نوجوانان خواهند آموخت که چطور قسمت روحانی زندگی خود را مدیریت کرده و با دادن نظم به این قسمت در هدف و اراده خدا رشد کنند

مجموعه‌های قبلی