منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

جلسه پنجم : حکمت در روابط (الماس چهارم)

نوجوانان در این درس خواهند آموخت که در روابط شان با حکمت کلام خدا به پیش روند و از هر گونه نزاع و و دشمنی پرهیز کنند.

مجموعه‌های قبلی