منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

جلسه اول : روح القدس آمد تا در ما ساکن شود

نوجوانان در این درس با شخص روح القدس آشنا شده و وارد رابطه صمیمی با او خواهند شد

مجموعه‌های قبلی