منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

جلسه پنجم : خطر در دنیای تاریکی

نوجوانان در این درس خواهند که دریچه ورود دنیای تاریکی به زندگی آنها چیست و باید برای داشتن زندگی سالم ، راه های ورود آنها را بست.

مجموعه‌های قبلی