منابع آموزشی نوجوانان

راهنمای مشارکت هفتگی

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

قضاوت

نوجوانان در این درس یاد خواهند گرفت که داوری و قضاوت را به خدای عادل بسپارند که داور کل جهان است و خواهند آموخت که اطرافیانی که با آنها در ارتباط هستند بیشتر از انتقاد و قضاوت به تشوقیت نیاز دارند 

مجموعه‌های قبلی