مشعل داران ایمان

درباره این مجموعه

تمامی آنچه که در این مجموعه تهیه و گردآوری شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته، به نوجوانان در مسیر قهرمانی و مشعل دار بودن در میدان المپیک زندگی، کمک خواهد کرد و به آنان خواهد آموخت چطور در این میدان بزرگتر و حساس تر، اثرگذار و تاریخ ساز باشند 

دروس