’ مشارکت هفتگی ‘ چیست ؟

مشارکت هفتگی به گروه های کوچک از ایمانداران کمک میکند که با هم جمع شوند ، تا خداوند را بپرستند و در مسیح رشد کنند .

یادداشت راهنما