Hero

  • کودکان

    کودکان

    منابع این بخش شما را برای تجهیز نسل آینده کلیسا کمک می‌کند تا آنها وفادارانه عیسی را پیروی کنند.

منابع آموزشی به کودکان

منابعی مفید جهت استفاده در کانون‌شادی

Articles

  • شیوۀ مسیحی تربیت فرزندان/قسمت اول

    اجازه دهید سؤالی بپرسم. شما به‌عنوان پدر یا مادر وظیفه خود را چگونه توصیف می‌کنید؟ اگر قرار باشد فهرستی از وظایف خود تهیه کنید، به چه نکاتی اشاره خواهید کرد؟ آشپز؟ پرستار؟ خدمت‌گزار؟ دوست؟ مشاور؟ همبازی؟ تأدیب‌گر؟

فروشگاه

کتاب‌ها و منابع مفید مسیحی