منابع خدمتی جلسات بانوان

اهمیت مشارکت بانوان

خداوند را شاکر هستیم که زنان و دختران فارسی زبان در مشارکتهای صمیمانه قادر هستند کلام خداوند را با یکدیگر در میان بگذارند و در جهت رشد زندگی روحانی خویش و دیگر ایمانداران کوشا باشند .دعای ما این است که در مسیر استفاده از این منابع ابتدا خود شما برکت بیابید و سپس با قوتی تازه و مسحی مضاعف دیگران را در این مسیر هدایت نمایید.

لزوم نوسازی

ساز پیانو به خاطر کششهایی که به تارهایش وارد میشود اگر به موقع کوک نشود امکان دارد از کار بیفتد، ما هم در زندگی زیر فشارها و کششهایی هستیم که اگر به موقع به فکر مرمت نباشیم به مرور از پا در خواهیم آمد و جبران سخت خواهد شد.

مجموعه‌های قبلی