منابع خدمتی جلسات بانوان

اهمیت مشارکت بانوان

خداوند را شاکر هستیم که زنان و دختران فارسی زبان در مشارکتهای صمیمانه قادر هستند کلام خداوند را با یکدیگر در میان بگذارند و در جهت رشد زندگی روحانی خویش و دیگر ایمانداران کوشا باشند .دعای ما این است که در مسیر استفاده از این منابع ابتدا خود شما برکت بیابید و سپس با قوتی تازه و مسحی مضاعف دیگران را در این مسیر هدایت نمایید.

اهمیت مدیریت احساسات و هیجانات

احساسات زخمی و دل شکستگی ها خیلی وقتها زندگی مسیحی و راه رفتن ما را با عیسی مسیح دشوار می کنند. بسیار حیاتی است که ما احساسات خود را بشناسیم تا بتوانیم از افکار و قلب خود محافظت کنیم.