منابع خدمتی جلسات بانوان

زن بافضیلت مسیحی

کیست که همسری شایسته تواند یافت؟

ارج او از یاقوت بس فزونتر است.

دل شوهرش بر وی اعتماد دارد

و از هیچ سودی کم نخواهد داشت.

امثال سلیمان ۳۱

زن با فضیلت مسیحی

جذابیت فریبنده است و زیبایی زودگذر، اما زنی را که از خدا می ترسد باید ستود.

مجموعه‌های قبلی