تاثیرگذار باش

تاثیرگذاری بر دیگران در عین حال که لذت بخش است باعث موفقیت نیز می شود ، یکی از زیبا ترین تجربیات یک نفر میتواند این باشد که یک نفر دیگر به او بگوید تو زندگی من را تغییر دادی.

دروس