آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشتSavior of the World : ترجمه سرودBen Cantelon : آهنگساز

به محبت خداوند مینگرمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

بود و نبود منسرود پرستشی افغان

تنها نیستم همیشه تو با منیشاعر : حسین گرایی نژادآهنگساز : وحید نوروزی

چون بر چهره‌ات مینگرمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چون بنگرم بر صلیبتشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چون ریزد باران روح توشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

دلی طاهر تو در منشاعر : شرارهآهنگساز : دریا

دولوروساشاعر و آهنگساز : نیلوفر

اعلام کنم-چون زنده استترجمه سرودهای انگلیسی: My redeemer lives & Because he livesکاری از: Samuel Medley & Bill Gaither

گر طوفان آیدشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

ها هللویاهترجمه سرود : Agnus Deiآهنگساز : Michael W.Smith

هللویاه خداوند من زنده استشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

هزاران علتBless the Lord Oh my Soul : ترجمه سرودMatt Redman : شاعر و آهنگساز

حضور تو همچون نسیمشاعر و آهنگساز : موسی رسایی

کارهایت ای خداGreat and Wonderful : ترجمه سرودBarbara Warner_Stuart Dauermann :شاعر و آهنگساز

مثل باران بهاریشاعر : رویاآهنگساز : رویا و نیلوفر

می‌ستایمت پدرشاعر : صبا احمدزادگانآهنگساز : فراز دولتخواه

مشتاقیمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

نهر پرستششاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

Pages