آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آرامی دلهایی

با لمسش آزادم

برافرازیم نام تو را

بریزد آتشت

به روی زانوانم

آنقدر خدا جهان را دوست داشت

به محبت خداوند مینگرم

بود و نبود من

تنها نیستم

چون بر چهره ات مینگرم

چون بنگرم بر صلیبت

چون ریزد باران روح تو

دلی طاهر تو در من

دولوروسا

اعلام کنم-چون زنده است

گر طوفان آید

ها هللویاه

هللویاه خداوند من زنده است

هزاران علت

حضور تو همچون نسیم

Pages