آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

محبت خدا در صلیب عیسیسرود عربیشعر فارسی : ادوارد هوسپیان

محبت خداوندم بس عظیم است و شیرین

این زمان ملاقات با توستشاعر و آهنگساز : ملودی یقنـظر

نام عیساست ملجای ماترجمه ی سرود Name of Jesusکاری از Chris Tomlin

نام توست سلاحمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدکاری از Ian Bruce Mcintosh / Jenn Louise Johnsonترجمه ی سرود God I look to you

اقیانوسترجمه ی سرود Oceansکاری از کلیسای Hillsong

آه نیازم بر توست ای مسیحشاعر و آهنگساز : دریا

امیدی در طوفانهاشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

پادشاه جلال بر توشعر و آهنگ : سعید میریعقوبی

می‌آیم فروتن به نزدت پادشاهترجمه ی سرود Majesty Majestyکاری از Martin Smith / Stuart Garrard

پدر سرمدی پادشاه جلالترجمه ی سرود انگلیسی Adonaiکاری از Paul Wilbure - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

پسر خدا تو شایسته ای

روغن شفاشعر و آهنگ : نیلوفر

روح او در ماستترجمه از انگلیسیبرگردان به فارسی و.آوانسیان

روح القدس تو برترین یار منی

روح القدس به ما قوت عطا فرماسرود کُره ایبرگردان به فارسی (شعر) : ا.نوذری

ای روح القدس مرا لمس نماترجمه از ارمنی

سرایم حمد گویم ترجمه از سرود انگلیسی I will singکاری از Don Moen

سردار لشکر آسمانشعر : شراره و دریاآهنگ : دریا

Pages