آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

حاضر است خداوند

یهوه یهوهشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

هیچ نامی نیست There's no other name سرود ترجمهترجمه : کلیسای آلفا اُمگا هامبورگ

این است فریاد شیر سبط یهوداشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

این قلمروی جلال توستسرود ترجمه this is a realm of your gloryترجمه: پیمان مجتهدی

در انتظار روی توشاعر و آهنگساز : بیتا آرمان

این روزها روزهای ایلیاستDays of Elijah ترجمه سرودEdgardo Santiago / Jose Luis Abreu / Orlando Mendez کاری از

این تاج از آن توست شاعر و آهنگساز : David Haddenترجمه : روزبه نجارنژاد

اینک تویی نجات منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

جلال بر نام او He is exalted ترجمه ی سرودآهنگساز Twila Paris

جلال دهم نامت را عیسیترجمه سرود I sing praises to your Nameآهنگساز : TERRY MACALMON

جلالت می دهیم ترجمه سرود You Deserve the Gloryآهنگساز : TERRY MACALMON

جان من در دست توست

کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

کلیسا کلیساشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خالق آسمان

خواسته‌ی قلبم اکرام توستترجمه سرود I Give You My Heartآهنگساز : Reuben Timothy Morgan

خدا ملجا و قوت من استترجمه از انگلیسیبرگردان به فارسی ادوارد هوسپیان

خدا پادشاه ماGott und Koenig ترجمه ی سرود آلمانیترجمه : شراره - دریا

خداوند پناه و قوت ماستترجمه سرود God is our Refuge and Strengthآهنگساز Jamie Hilsden ترجمه: اوژنی سرکیسیان

Pages