آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

این قلمروی جلال توستسرود ترجمه this is a realm of your gloryترجمه: پیمان مجتهدی

در انتظار روی توشاعر و آهنگساز : بیتا آرمان

این روزها روزهای ایلیاستترجمه سرود انگلیسی Days of Elijahکاری از Edgardo Santiago/Jose Luis Abreu/Orlando Mendez

این تاج از آن توست ترجمه ی سرود : This Crown belongs to youشاعر و آهنگساز : David Hadden - ترجمه : روزبه نجارنژاد

اینک تویی نجات منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

جلال بر نام او He is exalted ترجمه ی سرودآهنگساز Twila Paris

جلال دهم نامت را عیسیترجمه سرود I sing praises to your Nameآهنگساز : TERRY MACALMON

جلالت می دهیم You Deserve the Glory ترجمه ی سرود انگلیسیکاری از Terry MacAlmon - ترجمه : ساریک امیری هوسپیان

جان من در دست توست عربی / شعر : د.طوماس

کسی نیست بجز تو خداوند در آسمان

کلیسا کلیساشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خالق آسمانترجمه از ارمنی

خدا ملجا و قوت من استترجمه از انگلیسیبرگردان به فارسی ادوارد هوسپیان

خدا پادشاه ماGott und Koenig ترجمه ی سرود آلمانیترجمه : شراره - دریا

خداوند پناه و قوت ماستترجمه سرود God is our Refuge and Strengthآهنگساز Jamie Hilsden ترجمه: اوژنی سرکیسیان

خداوند تو را می‌ستاییمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

خداوندا تو آگاهیشاعر: ح.ب.دهقانی تفتیآهنگساز: ن. مقدس نیا

خداوند ای معبود من شعر : هایک هوسپیان

خداوند ما فاتح استترجمه سرود For the Lord is marching onآهنگساز Bonnie Low

خدای من صخره‌ی من

Pages