آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

آسمان گوید جلال و شکوه عیسی ( تا ابد تو هستی )All heaven declaresNoel-Tricia Richards

قدوس قدوس قدوس ( سزاوار )

قوت و جلال حمد و سپاس

حضور نوازشگرت ( تشنه ام تشنه ی )سرود ارمنی

چشمانم را بر می افرازم ( از آسمان بریز )ژیلبرت هوسپیان

خواهم هر روز با تو راه روم ( سلطان قلبم تویی عیسی )سرود ارمنی

پیروزی هست آزادی هستسرود انگلیسی

پدر جان محبت تو ( حمد بر نام قدوست باد )سرود آلمانی

محتاجم من محتاج توژیلبرت هوسپیان

می پرستمت ای منجی آسمانیکاوه رفیعی

ملجای من توییYou are my hiding placeMichael Lender

خداوند راهی بهرم مهیا سازدGod will make a WayDon Moen

کلامی گو که بخشد زندگیژیلبرت هوسپیان

جلال بر نامت تو قدوس و پاکی ( می آیم تا در حضور تو )یونا ثابت

بازایستیم و دانیمپیمان-نیلوفر-دنی

عیسی نامت چه زیباستJesus name above all namesNaida Hearn

عیسی مسیح شاه شاهان ( شکر بر نام عیسی )ژيلبرت هوسپیان

ایمان داری که خدایی هست ( ایمان دارم می پذیرم )ژیلبرت هوسپیان

ای روح القدس ای روح خداژیلبرت هوسپیان

اعتماد بر عیسی نیکوستسرود انگلیسیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

Pages