آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

پیروزی هست آزادی هستترجمه از سرود انگلیسی

پدر جان محبت توترجمه سرود آلمانی : Vater deine liebe ist so

محتاجم من محتاج توشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

می پرستمت ای منجی آسمانیشعر و آهنگ: کاوه رفیعی

ملجای من توییترجمه سرود انگلیسی : You are my hiding Place

خداوند راهی بهرم مهیا سازدترجمه از سرود انگلیسی : God will make a Wayکاری از : Don Moen

کلامی گوشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

جلال بر نامت تو قدوس و پاکیکاری از : یونا ثابت

بازایستیم و دانیمشاعر و آهنگساز : پیمان - نیلوفر - دنی

عیسی نامت چه زیباستترجمه سرود انگلیسی: Jesus name above all namesکاری از: Naida Hearn

عیسی مسیح شاه شاهان

ایمان داری که خدایی هست (ایمان دارم می پذیرم)شعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

ای روح القدس ای روح خداشاعر و آهنگساز : ژیلبرت هوسپیان

اعتماد بر عیسی نیکوستشعر فارسی: زنده یاد کشیش هایک هوسپیانترجمه از سرود انگلیسی

برتر از شاهانکاری از Michael W Smithترجمه سرود انگلیسی above all Powers

بر نامت جلال (پدر دوستت داریم)ترجمه سرود انگلیسی : Glorify Thy Name

آب را شراب کرده ایترجمه از سرود انگلیسی: Our God / Water You Turned Into Wineکاری از: Chris Tomlin

برخیزترجمه از سرود انگلیسی: Come Now Is The Time To Worshipکاری از: Brian Doerksen

نگاهم به تو است عیسیترجمه سرود ارمنیشعر فارسی: س.اندریاس

روح القدس بیاشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

Pages