آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خداوند ما فاتح استترجمه سرود For the Lord is marching onآهنگساز Bonnie Low

خدای من صخره‌ی من

خدای پدر ای از جان بهترشاعر: صبا احمدزادگانآهنگساز: فراز دولتخواه

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد

کیست مثل توشاعر و آهنگساز : دریا

خدای پدر آمده‌ایم

مرا احیا می‌کنیشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

مرا می‌پذیری توشاعر و آهنگساز : نیلوفر

مرا ملاقات کنشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

مهر تو عجیب استYour Love is amazing ترجمه ی سرودBrenton Brown

مثل باران مثل بارانشعر : شرارهآهنگساز : دریا

می‌بینم من افتادن شیطان راترجمه ی سرود Glory to be Jesusکاری از Ron Kenloy

آرامی دلهایی شاعر: میلاد رساییآهنگساز : روزبه نجارنژاد

با لمسش آزادمشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

برافرازیم نام تو راشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

بریزد آتشتشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

به روی زانوانم در حضورتشاعر : فراز دولتخواهآهنگساز : فراز دولتخواه

خدای ما عظیم استAwesome God : ترجمه سرودMichael W.Smith : شاعر و آهنگساز

به حضورت آمده‌امشاعر و آهنگساز : دانیال کابلی

می‌شکافمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

Pages