آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدای پدر ای از جان بهترشاعر: صبا احمدزادگانآهنگساز: فراز دولتخواه

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد

کیست مثل توشاعر و آهنگساز : دریا

خدای پدر آمده‌ایم

مرا احیا می‌کنیشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

مرا می‌پذیری توشاعر و آهنگساز : نیلوفر

مرا ملاقات کنشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

مهر تو عجیب استYour Love is amazing ترجمه ی سرودBrenton Brown

مثل باران مثل بارانشعر : شرارهآهنگساز : دریا

می‌بینم من افتادن شیطان راترجمه ی سرود Glory to be Jesusکاری از Ron Kenloy

آرامی دلهایی شاعر: میلاد رساییآهنگساز : روزبه نجارنژاد

با لمسش آزادمشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

برافرازیم نام تو راشاعر : روزبه نجارنژادآهنگساز : روزبه نجارنژاد

به روی زانوانم در حضورتشاعر : فراز دولتخواهآهنگساز : فراز دولتخواه

به حضورت آمده‌امشاعر و آهنگساز : دانیال کابلی

می‌شکافمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

محبت خدا در صلیب عیسیسرود عربیشعر فارسی : ادوارد هوسپیان

محبت خداوندم بس عظیم است و شیرین

این زمان ملاقات با توستشاعر و آهنگساز : ملودی یقنـظر

نام عیساست ملجای ماترجمه ی سرود Name of Jesusکاری از Chris Tomlin

Pages