آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خداوند عیسی عدالت ما (ای شبان اعظم گله)ترجمه سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

شاه شاهان تویی کلام زندهترجمه ی سرود انگلیسی You are the mighty Kingکاری از EDDIE ESPINOSA

شکر بر نام عیسیشعر و آهنگ : وحید نوروزی

شفای تو ای پدرشاعر و آهنگساز: ژیلبرت هوسپیان

شکر و سپاس از آن توستشعر و آهنگ : وحید نوروزی

سخن بگو از عمق‌های وجود خودشعر و ملودی : زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

وقتی خداوند ما را آزاد کردترجمه ی سرود عبری ( A Song of Ascents ) Shir Hama'alotترجمه : سوریک و اوژنی سرکیسیان

تقدیم نمایم قلبم راترجمه از ارمنی

تسبیح و حمدت گوییم ای خداوندسرود ترجمه از عربی

تو به یادم هستیترجمه از سرود انگلیسیشعر فارسی : هایک هوسپیان

تو بی‌همتاییترجمه از انگلیسی

تو قدوسی برمی‌افرازیم نام قدوست

تو تاک هستی ما شاخه های توترجمه ی سرود انگلیسیترجمه : کلیسای نوسازان

تو را می پرستم تو را می پرستمسرودی از کلیسای All Nationsشهر Leicester

وقتی بین سکوت و کلامشعر و آهنگ : فراز دولتخواه

وقتی دل شکسته گرانبار و خستهترجمه ی سرود ارمنیکلمات شعر فارسی : رافی شاهوردیان

وقتی دل شکسته ام گفتی تو را پرستمشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

وقتی غم این زندگی پریشانم کندترجمه از ارمنی

ولی من زندستشعر و آهنگ : نیلوفر

تو اینجایی در میان ماترجمه ی سرود انگلیسی Way maker از گروه پرستشی Leeland

Pages