آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

نترسمروزبه نجارنژاد

روح قدوس خدا ( شکوه و جلالت ما را بپوشاند )let the weight of your gloryPaul Wilbur

عیسی تویی آرامش جانم ( سرایم دوستت دارم )شروین عبدالهی

فرشتگان گرداگرد تختHoly is our kingRick Pino

جوانه ( می نهم به پایت عیسی )روزبه نجارنژاد

نزد تو خم شویمWe bow lowTim sheppard-Gateway Church

حتی اگر افتاده باشمنیلوفر

ده مرا تعمیدی نوسرود عربیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

به صحن قدست وارد شوم ( ای معبود من محبوب من )I enter to holy of holiesPaul Wilbur

ای تو پیدا و همه پنهان منمرتضی باقریوحید نوروزی

دشمنانم چه بسیار هستندThou art a shield for meFreda Tapp

در قصرهای او داخل شو

باران شفا ریزدHealing Rain is falling downMichael W.Smith

باهم گردآییم همه ایمانداران ( سراییم سراییم او خداوند است )

در آن شب مقدس و فروزان ( تمجید کنید سرودها بسرایید )Palacide CappeauAdolph Adam

عظیم است نام تو عیسیسرود ارمنی

تو اینجایی در میان ماWay makerSinach

ولی من زندستنیلوفر

وقتی غم این زندگی پریشانم کندسرود ارمنی

وقتی دل شکسته ام گفتی تو را پرستمژیلبرت هوسپیان

Pages