آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

ای روح القدس مرا لمس نماسرود ارمنی

روح القدس به ما قوت عطا فرماسرود کُره‌ایا.نوذری

روح القدس تو برترین یار منیسپیدهژیلبرت هوسپیان

روح او در ماستسرود انگلیسیزنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

روغن شفانیلوفر

پسر خدا تو شایسته ای

پدر سرمدی پادشاه جلالAdonaiPaul Wilbur

می‌آیم فروتن به نزدت پادشاه ( پادشاه پادشاه )MajestyMartin Smith-Stuart Garrard

امیدی در طوفانها ( نه با سری افراشته )روزبه نجارنژاد

نیازم بر توست ای مسیحدریا

خواندی مرا به روی آبها ( اقیانوس )OceansJoel Houston-Hillsong

نگاهم به توست هلاک نخواهم شدGod i look to youIan Bruce Mcintosh-Jenn Louise Johnson

نام توست سلاحمنیلوفر

نام عیساست ملجای ماName of JesusChris Tomlin

این زمان ملاقات با توست ( بیشتر و بیشتر )ملودی یقنظر

محبت خداوندم بس عظیم است و شیرین

محبت خدا در صلیب عیسیسرود عربیکشیش ادوارد هوسپیان

می شکافمنیلوفر

به حضورت آمده‌امدانیال کابلی

به روی زانوانم در حضورتفراز دولتخواه

Pages