آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

حتی اگر افتاده باشمشعر و آهنگ : نیلوفر

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church

جوانهشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

فرشتگان گرداگرد تختترجمه ی سرود انگلیسی Holy is our Kingکاری از Rick Pino - ترجمه ملودی یقنظر

خداوندم قادر است

Pages