آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

تا که نفس دارم

ای جان من خداوند را متبارک خوان تا ابدشعر: یلدا میرشکار - رضا وطن‌پرستملودی: رضا وطن‌پرست

کیست امید من ( ای مقدسین ای قوم خدا )شعر و آهنگ : زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان

آه چه زیباست که شوند جمعشعر و آهنگ : رافی شاهوردیان

آغوشت محبتیستشعر و آهنگ : آراد طفلان

ای فرزندان نورشعر: هایک هوسپیان (ترجمه از عربی)

از این دنیای مغموم و فانیجان مارک / شعر : هایک هوسپیان

اکنون آزادم نماشعر : علیرضا سیدیانآهنگ : ژیلبرت هوسپیان

هرآنچه که تو می خواهی

تقدیم نمایم خود را با حمدترجمه از سرود انگلیسی : Give Thanksکاری از : Don Moen

تنها امید برای ما مسیحاست

نبرد ما با جسم و خون نیستترجمه از سرود انگلیسی

خداوند از راه فیضششعر فارسی : هایک هوسپیان (سرود عربی)

تو برای من تختت را رها کردیشعر و آهنگ: پیمان مجتهدی ، سعید میریعقوبی

چون بر او می نگرمترجمه از سرود انگلیسی (شعر فارسی : هایک هوسپیان)

بیایید باهم یکنفس یکصداترجمه از سرود ارمنی (شعر فارسی: زنده یاد کشیش ورویر آوانسیان)

پاک شدم با خون عیسیسرود اوریجینال انگلیسی: Drenched in loveکاری از: Bethel Music & Daniel Bashta

ما همه متحدیم در مسیح یک هستیمترجمه از سرود انگلیسی by our loveکاری از : Peter Raymond Scholtes

ای برادر و خواهرمسرودی از کلیسای انجیلی توما

منجی شایسته ای

Pages