آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

بین بر صلیب عیسی را Jesus keep me near the crossFanny Crosby

تو را می خواهم از آن توام - بریزد بگشا درهای آسمانMy soul longs for you-Let it rainMichael W.smith-Jesus Culture

به جای غم‌ها I'm trading my sorrowsDarrell Patton Evans

بچشید و ببینید که خداوند نیکوستSing outRon Kenoly

به من هر روزه می‌گوییوحید نوروزی

برافرازم هللویاهI raise a HallelujahJonathan Melissa Helser-Bethel Churchروزبه-نیلوفر

با طلوع تو در صبحی تازهوحید نوروزی

با تمام وجود خودWith everythingHillsong

از جان و دل خواهم تو را زنده یاد اسقف ح.ب.دهقانی تفتیورا

اندر این جهان مملو از گناهسرود عربیزنده یاد کشیش هایک هوسپیان

عمیقترروزبه نجارنژاد

آبی روان ساز وحید نوروزی

ابا من از آن تو هستمشهاب زاهدمهاجرانی

تسلیمم من ( می آیم روی زانوهایم )I surrenderMatt Crocker-Hillsong

تا ابد او نیکوستHis love endures foreverChris Tomlin

نیکوییت را لمس کردم ( تو نیکویی )

خدا نیکوست با شادی سراییمGod is good

شکر شکر عیسییوئیل یوحنا

می‌دانم دوستم داریشهاب زاهدمهاجرانی

با شادی نامش را سراییم

Pages