آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

آنقدر خدا جهان را دوست داشت
به محبت خداوند می نگرم روی صلیب ( اوج قدرت محبت )
بود و نبود من ( پدر آسمانی خدای من تویی )
تنها نیستم همیشه تو با منی
چون بر چهره‌ات مینگرم ( در نزد تخت تو زانو زنیم پادشاه )
چون بنگرم بر صلیبت ( صلیب تو تخت تو شد )
چون ریزد باران روح تو
دلی طاهر تو در من
دولوروسا
اعلام کنم - چون زنده است

تنها امید جانم عیسی ( در مصیبت ها و در سختی )روزبه نجارنژاد

پیروزیم با نام خداوند ( ستایید نامش را )وحید نوروزی

روی تو را می‌طلبیم ( برکات از سما ریزد بر دلهای ما )نیلوفر

تکمیل کرد او / پیروزیم در نام عیسیروزبه نجارنژاد

پدر من به تو محتاجمروزبه نجارنژاد

پدر آسمانی جلال باد ( تا ابدالاباد )اوژنی سرکیسیان

پدر دوستم داشتی ( من گناهکار بودم در تاریکی بودم )سرود ترکی

او کیست ( خار و مضروب بر روی صلیب )فراز دولتخواه

وقتی غریب و بی‌پناهیبهرام امیری

نهر پرستشروزبه نجارنژاد

مشتاقیم ( لمس کن ای روح خدا )روزبه نجارنژاد

می‌ستایمت پدرصبا احمدزادگانفراز دولتخواه

مثل باران بهاریرویارویا-نیلوفر

کارهایت ای خداGreat and WonderfulBarbara Warner _ Stuart Dauermann

حضور تو همچون نسیمموسی رسایی

هزاران علت ( متبارک خواند تار و پود من )Bless the Lord oh my soulMatt Redman

هللویاه خداوند من زنده استوحید نوروزی

ها هللویاه خداوند سلطنت می کندAgnus DeiMichael W.Smith

گر طوفان آیدروزبه نجارنژاد

اعلام کنم - چون زنده استMy redeemer lives-Because he livesSamuel Medley-Bill Gaither

Pages