آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدای تازه هاشاعر و آهنگساز : دریا

ایمانی نو

تا زنده ام تو را خواهم ستودشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

تو را می خواهم بیشتر بشناسمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

شاه بودی تو انسان شدیشاعر : گلسا نوروزیآهنگساز : وحید نوروزی

ای روح خداشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

تو مرا می شناسیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

اکنون در تو آزادمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

جلال بر نامت ای صیاد دلهای پریشانشاعر: صبا احمدزادگانآهنگساز: فراز دولتخواه

هرآنچه که تو می خواهیسرود افغان

می خوانم شکر بهرت (با مهرت سویم آمدی)

Pages