آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

خدایا چون با حیرت خیره شومترجمه از سرود انگلیسی : how great thou art - ترجمه :داوود طوماسکاری از : Stuart Mine

بهاران چه زیباست عیسیشعر : و . آوانسیان

زیبا شدکاری از : سوگل نوایی

کیست مانند او/زمین و آسمان پر از رحمت خداوندکیست مانند او ترجمه از سرود انگلیسی : who is like the Lordکاری از : Michael William Neale / Steve Merkel / Paul Robert Wilbur

تاجشعر و آهنگ : تیم زمانی برای پرستش

گرچه انجیر شکوفه نیاوردترجمه از سرود انگلیسی بر اساس حبقوق ۳ : ۱۷-۱۹تنظیم و میکس: دنی - مستر: Arne Neurand

چون روح تو از اعلیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام بی مانند عیسیترجمه سرود انگلیسی : what a beautiful nameکاری از : Hillsong

یشوعاترجمه سرود انگلیسی : Yeshuaکاری از : Jesus image

باران آخر می خواهیمشعر: داوود طوماس (ترجمه سرود انگلیسی)تنظیم و میکس : دنی

روح القدس بهترین دوست منشعر و آهنگ : نیلوفر

با من باشترجمه سرود: O the Deep Deep love of Jesusکاری از: Samuel Trevor Francis

خداوند نیکویی رحمتت تا به ابد استترجمه سرود Lord you are good and your mercy endures foreverکاری از Israel Houghton

این صدای بارانیستشعر و آهنگ : پیمان مجتهدی

تشنه ی مسح توام روح القدسشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تو طرد شدیترجمه از سرود انگلیسی You are my king (amazing love)کاری از Billy Foote

با عشقش او با من استشعر و آهنگ : آرش بهزادزاده

کلام تو برای پاهایم چراغ استشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

کلامت زنده و زرین و زیباشاعر : دکتر مژده شیروانیانآهنگساز : روزبه نجارنژاد

بشنو دعایم

Pages