آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

کلمه جاودانیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

شبی آرام و مقدسشعر: Joseph Mohrتنظیم و آهنگ: Franz Xaver Gruber

خدای عظیم بهر ما خاکیانشعر و آهنگ : هایک هوسپیان

شکر بهر صلیبتکاری از: Darlene Zchechترجمه سرود انگلیسی: Thank you for the Cross lord

مژده بادا که نو شدشاعر : ح.ب. دهقانی تفتی

خدایا چون با حیرت خیره شومترجمه از سرود انگلیسی : how great thou art - ترجمه :داوود طوماسکاری از : Stuart Mine

بهاران چه زیباست عیسیشعر : و . آوانسیان

زیبا شدکاری از : سوگل نوایی

کیست مانند اوکیست مانند او ترجمه از سرود انگلیسی : who is the like the Lordکاری از : Michael William Neale / Steve Merkel / Paul Robert Wilbur

تاجشعر و آهنگ : تیم زمانی برای پرستش

گرچه انجیر شکوفه نیاوردترجمه از سرود انگلیسی بر اساس حبقوق ۳ : ۱۷-۱۹تنظیم و میکس: دنی - مستر: Arne Neurand

چون روح تو از اعلیشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

نام بی مانند عیسیترجمه سرود انگلیسی : what a beautiful nameکاری از : Hillsong

یشوعاترجمه سرود انگلیسی : Yeshuaکاری از : Jesus image

Pages