آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

نگاهم به تو است عیسی

برخیزترجمه سرود : Come now is the Time to worship

آب را شراب کرده ایترجمه سرود Our Godکاری از Chris Tomlin

پدر دوستت دارمترجمه سرود انگلیسی : Glorify Thy Name

برتر از شاهانکاری از Michael W Smithترجمه سرود انگلیسی above all Powers

اعتماد بر عیسی نیکوستشعر : هایک هوسپیانترجمه از سرود انگلیسی

ای روح القدس ای روح خداشاعر و آهنگساز : ژیلبرت هوسپیان

ایمان داری که خدایی هستشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

عیسی مسیح شاه شاهان

عیسی نامت چه زیباستترجمه سرود انگلیسی

عیسی تو را خواهمشعر و آهنگ : مصطفی مارک

بازایستیم و دانیمشاعر و آهنگساز : پیمان - نیلوفر - دنی

جلال بر نامت تو قدوس و پاکیکاری از : یونا ثابت

کلامی گوکاری از : ژیلبرت هوسپیان

خداوند نور و نجاتم است

خداوند راهی بهرم مهیا سازدترجمه از سرود انگلیسی : God will make a Wayکاری از : Don Moen

ملجای من توییترجمه سرود انگلیسی : You are my hiding Place

می پرستمت ای منجی آسمانی

محتاجم من محتاج توشعر و آهنگ : ژیلبرت هوسپیان

نه به قوت نه به قدرتGary Sadler and John Chisum کاری ازGOD IS ABLE ( not by power ) ترجمه سرود

Pages