آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

تو اینجایی در میان ماترجمه ی سرود انگلیسی Way maker از گروه پرستشی Leeland

یهوه یایرا کرده مهیاترجمه ی سرود انگلیسی Jehovah Jirehکاری از Don Moen

عظیم است نام تو عیسیترجمه از ارمنی

در آن شب مقدس و فروزانPalacide Cappeauکاری از Adolph Adam

باهم گردآییم همه ایمانداران

باران شفا ریزدکاری از Martin Smith/Matthew Bronleewe/Michael Smithترجمه ی سرود انگلیسی Healing Rain is falling down

در قصرهای او داخل شو

دشمنانم چه بسیار هستندترجمه سرود انگلیسی Thou Art a Shield for meبرگرفته از مزامیر۳ - کاری از Freda Tapp

ای تو پیدا و همه پنهان منشعر : مرتضی باقریآهنگساز : وحید نوروزی

به صحن قدست وارد شومترجمه ی سرود انگلیسی I enter to holy of holiesکاری از Paul Wilbure

چشمان قلبم را بگشاترجمه ی سرود انگلیسی Open the eyes of my heart Lordکاری از Michael W.Smith

ده مرا تعمیدی نوترجمه از سرود عربیشعر : هایک هوسپیان

حتی اگر افتاده باشمشعر و آهنگ : نیلوفر

نزد تو خم شویمترجمه سرود انگلیسی We Bow Lowکاری از Tim sheppard - Gateway Church

جوانهشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

فرشتگان گرداگرد تختترجمه ی سرود انگلیسی Holy is our Kingکاری از Rick Pino - ترجمه ملودی یقنظر

خداوندم قادر است

عیسی تویی آرامش جانم (سرایم دوستت دارم)شعر و آهنگ : شروین عبدالهی

عظیم است نام تو ( سرود جدید )شعر و آهنگ : شروین

روح قدوس خداترجمه سرود انگلیسی let the weight of your Gloryکاری از Paul Wilbure

Pages