آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

عظیم است خداHow great is our God : ترجمه سرودکاری از Chris Tomlin/Ed Cash/Jesse Reeves

تو را می‌پرستمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

عظیم و حیرت زاستشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

جلال بر تو بادI Exalt Thee سرود ترجمه

در تو می‌مانمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

کادوش ( قدوس ) ترجمه سرود عبری Kadosh

روح القدس آشکار ساز ( بریزد آتشت )شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چنان محو تو بنشستمشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

مرا مبهوت سازشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

داور من عیسی بخشیده جرمم رابرگردان به فارسی : کاوه رفیعیI'm going free ترجمه سرود

شوق روی توشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

با شادی نامش را سراییم

می‌دانم دوستم داریشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

شکر شکر عیسیشاعر و آهنگساز : یوئیل یوحنا

شالوم ای عزیزانترجمه از ارمنی

خدا نیکوستترجمه ی سرود انگلیسی God is goodاز An evening of Worship

نیکویی‌ات را لمس کردم

تا ابد او نیکوستHis Love endures forever سرود ترجمهChris Tomlin کاری از

تسلیمم من I surrender سرود ترجمهMatt Crocker-Hillsong شاعر و آهنگساز

ابا من از آن تو هستمشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

Pages