آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

عظیم است خداHow great is our God : ترجمه سرود

تو را می‌پرستمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

عظیم و حیرت زاستشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

جلال بر تو بادI Exalt Thee سرود ترجمه

در تو می‌مانمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

کادوش ( قدوس ) Kadosh سرود ترجمه

روح القدس آشکار ساز ( بریزد آتشت )شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

چنان محو تو بنشستمشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

مرا مبهوت سازشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

وفادار تغییرناپذیرFaithful one سرود ترجمه

داور من عیسی بخشیده جرمم رابرگردان به فارسی : کاوه رفیعیI'm going free ترجمه سرود

روح القدس بیاشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

شوق روی توشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

با شادی نامش را سراییم

سرود پیروزی را می‌سراییمشاعر و آهنگساز : یوئیل یوحنا

می‌دانم دوستم داریشاعر و آهنگساز : شهاب زاهدمهاجرانی

شکر شکر عیسیشاعر و آهنگساز : یوئیل یوحنا

شالوم ای عزیزان

خدا نیکوست

نیکویی‌ات را لمس کردم

Pages