آرشیو سرودها

تمام منابع لازم برای پرستش گروهی

وقتی غریب و بی‌پناهیشاعر و آهنگساز: بهرام امیری

او کیستشاعر و آهنگساز : فراز دولتخواه

پدر دوستم داشتیترجمه سرود ترکی

پدر آسمانی جلال باد بر نام توشاعر و آهنگساز: اوژنی سرکیسیان

پدر من به تو محتاجمشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تکمیل کرد او / پیروزیم در نام عیسیتکمیل کرد او (سرود ترجمه)پیروزیم در نام عیسی (شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد)

روی تو را می‌طلبیمشاعر و آهنگساز : نیلوفر

پیروزیم با نام خداوند (ستایید نامش را)شاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

تنها امید جانم عیسیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

تصویر عشق توشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

فیض عظیم مسیحاAmazing Grace : ترجمه سرودJohn Newton : شاعر و آهنگساز

بر زخم های او بنگر (از زخم هایش شفا یافتی)شاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

این است سرود قلبم

پرچم‌های پیروزیشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

شادی کنید ای فرزندانRejoice Rejoice : ترجمه سرودPaul Wilbur : شاعر و آهنگساز

شالوم قلب ماترجمه سرود : Shalom Aleichemشاعر و آهنگساز : Robinson Crusoe

عیسی را دوست دارمشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

تو حامی منشاعر و آهنگساز : وحید نوروزی

قدوس مرا لمس نماشاعر و آهنگساز : روزبه نجارنژاد

عظیم است خداHow great is our God : ترجمه سرودکاری از Chris Tomlin/Ed Cash/Jesse Reeves

Pages