بیایید برخیزیم و بنا کنیم

اکثر ما تا امروز چیزهایی را در زندگی از دست داده ایم که شاید غصه یا حسرت آن را میخوریم، یا دیوارهایی در زندگیمان خراب شده اند که دیگر بازسازی نشده اند، برای مثال کسی تحصیلاتش را نتوانسته به پایان برساند! رابطه ای آسیب دیده! دارایی و سرمایه ای از دست رفته، غفلتی که درگذشته برای فرزندان شده و یا ازدواجی که آسیب دیده که دیگر توانی برای بازسازی آن نمانده.اگر چیزهای با ارزش گذشته را ازدست دادی و امروز با خرابه ای از آنها روبرو هستی، بدان که تو تنها نیستی.

دروس