مدیریت احساسات و هیجانات

درباره این مجموعه

فردی که بتواند احساساتش را کنترل کند، میتواند از مهارت هایش در شرایط مناسب بهره ببرد، در نتیجه احساس فشار نخواهد کرد و مجبور به سرکوب احساسات و هیجاناتش نمیشود.

 

دروس