Women's Fellowship Resources

Importance of Women Fellowship

خداوند را شاکر هستیم که زنان و دختران فارسی زبان در مشارکتهای صمیمانه قادر هستند کلام خداوند را با یکدیگر در میان بگذارند و در جهت رشد زندگی روحانی خویش و دیگر ایمانداران کوشا باشند .دعای ما این است که در مسیر استفاده از این منابع ابتدا خود شما برکت بیابید و سپس با قوتی تازه و مسحی مضاعف دیگران را در این مسیر هدایت نمایید.

خشونت فیزیکی

زنی را می شناسم من که هر شب کودکانش را به شعر و قصه می خواند اگر چه درد جانکاهی درون سینه اش دارد ، زنی می ترسد از رفتن که او شمعی ست در خانه اگر بیرون رود از در چه تاریک است این خانه ...