Women's Fellowship Resources

Importance of Women Fellowship

خداوند را شاکر هستیم که زنان و دختران فارسی زبان در مشارکتهای صمیمانه قادر هستند کلام خداوند را با یکدیگر در میان بگذارند و در جهت رشد زندگی روحانی خویش و دیگر ایمانداران کوشا باشند .دعای ما این است که در مسیر استفاده از این منابع ابتدا خود شما برکت بیابید و سپس با قوتی تازه و مسحی مضاعف دیگران را در این مسیر هدایت نمایید.

تاثیرگذار باش

 انسان موجودی اجتماعی است و همواره برای ادامه زندگی نیاز به روابط اجتماعی با دیگر افراد دارد. این مهم است که ما چگونه تاثیر مثبت بر دیگران داشته باشیم؛ زیرا انسان ها همواره بر یکدیگر تاثیراتی می گذارند که مسئله مهم ایجاد یک رابطه موفق است.

Past Series