روابط و دوستی

دوستی ارتباط نزدیک بین دو نفر است که با احساس مراقبت، احترام، تحسین، نگرانی یا حتی عشق مشخص می شود. ویژگی تعیین کننده دوستی، در الویت قرار دادن یک فرد خاص است.