Youth Weekly Resources

Youth Weekly Fellowship

 مجموعه دروس مشارکت هفتگی برای کمک به معلمین نوجوانان جهت برگزاری مشارکتهای هفتگی تهیه شده است که منابع مورد نیاز برای اداره این جلسات را در اختیار شما قرار میدهد.

Lesson Two : surrender to him (alter)

نوجوانان در این درس می آموزند برای اینکه مسیح را در مرکز زندگی خود قرار دهند باید تسلیم مسیح باشند و برای او قربانی بدهند.

Past Series