meeting tent

about This Series

نوجوانان در این مجموعه خواهند آموخت که امروزه عیسی مسیح برای ما همان خیمه ملاقاتی است که به واسطه او میتوانیم آزادانه به حضور پدر برویم . همچنین یاد خواهند گرفت که عیسی را در مرکز زندگی خود قرار دهند.

Episodes