خیمه ملاقات

درباره این مجموعه

نوجوانان در این مجموعه خواهند آموخت که عیسی را در مرکز زندگی خود قرار دهند همچنین با خیمه ملاقات در عهد عتیق آشنا خواهند شد و در میابند که امروزه مسیح برای ما همان خیمه ملاقات است که میتوانیم  به واسطه او آزادانه به حضور پدر برویم.

دروس