Let's Arm Ourselves And Build

About This Series

در این مجموعه نوجوانان به قدت دعا پی خواهند برد و در زندگی دعایی تقویت شده و خواهند آموخت که از دعا به عنوان اسلحه ایی برای عبور از چالش ها استفاده کنند. همچنین نوجوانان در خواهند یافت که میتوانند با خدا گفتگو کنند ، از او بشنوند و با قدرت دعا ، قلبی تپنده برای دنیا باشند.

Episodes