Following Jesus

About This Series

در این مجموعه نوجوانان متوجه خواهند شد که شاگرد مسیح کیست؟ و چگونه میتوانند شاگرد حقیقی مسیح شوند.

 

Episodes