If You Remain in Me...

About This Series

در این مجموعه نوجوانان یاد خواهند گرفت چطور در وقت گذاشتن با عیسی(دعا،پرستش، کلام و مشارکت در کلیسا) می توانند در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی رشد کنند و از طریق برخی از قدم های عملی تمرین خواهند کرد تا ماموریتی را که خداوند آنان را بدان فرا خوانده درک کنند و اینگونه در زندگی خود و دیگران تاثیر گذار باشند .

Episodes