Passing Through Suffering

عبور از رنج

رنج مسئله‌ای است که همه‌ی انسان‌ها کم و بیش با آن درگیر بوده و هستند. این مجموعه می‌تواند تا حدودی برای یافتن پاسخ سوالاتی مانند اینکه چرا درد و رنج وجود دارد و یا خدا در وسط درد و رنج‌های ما کجاست، بر اساس کتاب مقدس پاسخ دهد.