01 - امثال۳۱- ورژن برگزارکننده (1).pdf

01 - امثال۳۱- ورژن برگزارکننده (1).pdf