راههای شنیدن صدای خدا

ما چطور می توانیم جواب سوالاتی که برای ما مهم هستند را بدانیم تا بتوانیم تصمیمات درست را در زندگی بگیریم ؟ چطور می توانیم اراده خدا را برای موقعیتهای مختلف زندگی درک کنیم؟

وقتیکه کوچکتربودیم وحتی در دوران نوجوانی باکندن گلبرگهای گلها میخواستیم درمورد یک موضوعی به نتیجه برسیم و آخرین گلبرگ نتیجه را مشخص می کرد.  ولی امروز چطور؟ آیا هنوز حاضر هستیم برای گرفتن تصمیمات مهم زندگی به کندن گلبرگ های گل ها اعتماد کنیم.