زیستن هدفمند

زیستن هدفمند

اگر شما می‌خواهد‌از لحاظ روحانی رشد کنید، سری تعالیم زیستن هدفمند برای شماست!
در این سری از منابع شما می توانید با مفاهیمی مثل: هدف از زندگی، خانواده الهی، چگونگی مقابله با ضعف‌هایمان، چگونگی تبدیل شدن به یک من تازه و همچنین خدمت آشنا شوید.