از صليب تا رستاخیز

درباره این مجموعه

تمامی آنچه که در این مجموعه تهیه و گردآوری شده، حول محور شناخت نوجوانان نسبت به واقعه صلیب و رستاخیز مسیح قرار گرفته است. این مجموعه با نگاهی عمیق به بررسی صلیب از زاویه اطاعت عیسی و تسلیم شدن او و همینطوررستاخیز وقدرت قیام مسیح در ما بعنوان شاهدین او می پردازد

دروس