...عیسی آمد تا

درباره ی مجموعه

نوجوانان می اموزند که همه ما از نظر روحانی فقیر بوده و با درک این موضوع زندگی ما دگرگون شده وبه  پادشاهی آسمان راه پیدا میکنیم

در این سری