بغلی بگیر

درباره این مجموعه

نوجوانان در این مجموعه شروع به داشتن زندگی بشارتی میکنند.همچنین می آموزند که در مسیح چه دارند و چطور میتوانند آن را به دیگری بدهند.

دروس