هالووین آره یا نه ؟!

درباره این مجموعه

در این درس نوجوانان با مفهوم هالووین آشنا شده و در خواهند یافت که به چه دلایلی مسیحیان هالووین را جشن نمیگیرند و دیدگاه کلام خدا را در این مورد چیست .

دروس