روح القدس آمد تا...

درباره این مجموعه

نوجوانان در این مجموعه با روح القدس، آشنایی و شناخت حقیقی پیدا کردهر و با ایجاد رابطه عمیق تر با او ، ثمره میاورند.

دروس