من کیستم؟

درباره این مجموعه

در این مجموعه نوجوانان هویت آسمان ، که توسط خون مسیح برای آنها مهیا شده را درک خواهند کرد تا از هرگونه خستگی و به انحراف رفتن جلوگیری شود و بدانند که هویتشان از آسمان است و نه جهان و اطرافشان

دروس