موج سواری بر امواج احساسات

درباره این مجموعه

تمامی آنچه که در این مجموعه تهیه شده ، حول محور تسلط بر امواج احساسات روزمره ایاست که مدام بر زندگی نوجوانان می تازد. در این دوره سعی بر این است تا از منظر کلام خد،ا راهکارهایی عملی برای تشویق ،تسلی و بنای نوجوانان ارائه گردد.

دروس