تاج حکیمان

درباره ی مجموعه

 نوجوانان در این مجموعه خواهند آموخت که  حکمت چیست و چگونه میتوانند فردی حکیم بوده و حکیم شدن چه تاثیری بر زندگی آنها خواهد داشت. ( این مجموعه در قالب بایبل استادی میباشد)آیه کلیدی : امثال ۱: ۷ .درس اول همانند تاجی هست که بر سر فرد حکیم قرار میگیرد و دروس بعدی الماس هایی هستند که این تاج را زیباتر میکنند
 

دروس