آشغالها را دور بریز

درباره این مجموعه

در این مجموعه هدف این است که نوجوانان در یابند ، برای رسیدن به مقصدی که خداوند همه ما را به آن فراخوانده است ، باید بارهای درونی اضافی را از خود بیرون بریزیم تا بتوانیم با سبک بالی ادامه دهیم. همچنین نوجوانان با تعدادی از این بارهای اضافی درونی آشنا خواهند شد و به راه حل هایی که از طریق آن میتوانند این بار ها را از خود دور کنند ، خواهند رسید.

دروس