آگاپه

درباره این مجموعه

تمامی آنچه که در این مجموعه تهیه و گردآوری شده، حول محور شناخت و درک درست از محبت حقیقی و پایدار خداوند میباشد. در این مجموعه دروس با تمرکز بر کتاب اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۴ برخی از خصوصیات محبت واقعی مطابق با الگویی که خداوند بواسطه مسیح به ما بخشیده را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در این سری