عیسی

درباره این مجموعه

آنچه در این مجموعه تهیه و گردآوری شده، حول محور شناخت بیشتر درباره عیسی مسیح است. در این مجموعه خواهیم آموخت که عیسی مسیح کیست و او دیروز ،امروز و تا به ابد همان است.

دروس