GPS

درباره این مجموعه

نوجوانان اغلب با چالش های فراوان در مسیر زندگی و مشخص کردن هدفشان در زندگی مواجه هستند. در این مجموعه نوجوانان خواهند آموخت چطور با در نظر داشتن هدف خدا برای زندگی شان اهداف خود را مشخص کنند، مسیر اصلی را پیدا کنند و در مواجه با رویدادهای غیر مترقبه و مسیرهای مسدود مسیر جایگزین درست را انتخاب کنند.

دروس