از Dial-up به WiFi

درباره این مجموعه

 در ایـن مجموعـه نوجوانـان اهمیـت پرسـتش را درک خواهنـد کـرد و خواهنـد آموخـت کـه پرسـتش حقیقـی منحصـر بـه زمـان و مـکان خـاص نیسـت. آنهـا یـاد خواهنـد گرفـت کـه چطـور میتواننـد زندگـی پرستشـی داشـته باشـند و بـا قدرتـی کـه بـه عنـوان پرسـتنده خداونـد بـه ایشـان بخشـیده آشـنا خواهنـد شـد. ایـن مجموعـه نوجوانـان را تشـویق میکنـد تـا در یـک ارتبـاط صمیمـی و همـواره پایـدار بـا عیسـی بماننـد.

دروس