دوستی که "تا" ندارد

درباره این مجموعه

 تمام آنچه دراین مجموعه گردآوری شده، حول محور دوستی قرار گرفته و به نو جوانان در مسیر ساختن یک دوست حقیقی یاری می رساند.

در این سری