کریسمس، پرستش مسیح

درباره این مجموعه

 

نوجوانان در این مجموعه یاد خواهند گرفت که به طور خاص در ایام کریسمس ، اشتیاق قلبی شان را از زرق و برق کریسمس معطوف به عیسی کنند و میاموزند که کریسمس، پرستش عیسی است . امروزه نیز میتوانیم با اطاعت کردن همچون یوسف ، با هدیه دادن همچون مجوسیان و با بشارت دادن همچون چوپانان عیسی را بپرستیم.

دروس