امید تازه ، راه تازه

درباره این مجموعه

در این مجموعه نوجوانان در مثلهای عیسی مسیح تعمق کرده و خواهند آموخت که امید تازه ایی که از او دریافت میکنند ، سبب ایجاد راهی تازه در آنها شده و در نهایت این راه تازه در روش و سبک زندگی شان تغییر حاصل میکند.

دروس