کتاب خاص برای زندگی خاص

درباره ی مجموعه

هدف مجموعه این است که نوجوانان با اشتیاق کلام خدا را بخوانند و آن را حقیقتا درک کرده و در نهایت با شادی از آن اطاعت کنند

دروس